กลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

art dept
  nisa  
 

นางสาวนิสา  โตบรรเลง

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
rochchaiyo wanvisa narit

นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสา แสนคำ   

ครูชำนาญการพิเศษ  

ว่าที่ร้อยตรีนริส มากดำ

ครูผู้ช่วย 

  pimnapassara  
 

นางพิมพ์นภัสสรา ธีรนิติพันธ์

ครูผู้ช่วย