กลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

art dept
  no photo 1  
 

นางสาวนิสา  โตบรรเลง

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
no photo 1 wanwisa  no photo 1

นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสา แสนคำ   

ครูชำนาญการพิเศษ  

ว่าที่ร้อยตรีนริส มากดำ

ครูผู้ช่วย 

  no photo 1  
 

นางพิมพ์นภัสสรา ธีรนิติพันธ์

ครูผู้ช่วย