^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน

basic data

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 182 154 336 8
มัธยมศึกษาปีที่ 2 155 128 283 7
มัธยมศึกษาปีที่ 3 129 130 259 7
มัธยมศึกษาปีที่ 4 74 76 150 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 51 110 161 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 45 82 127 4
รวม 363 680 1316 34

 

ข้อมูลครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนพานทอง

ที่ ตำแหน่ง จำนวน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
1 ผู้บริหารโรงเรียน  2 2 4  
2 ครูชำนาญการพิเศษ  9 18  27   
3 ครูชำนาญการ  2   10 12   
4 ครู  3 14   17  
5 ครูผู้ช่วย 2  1  3  
6 พนักงานราชการ 1 - 1  
7 ครูอัตราจ้าง 1 3 4  
8 ครูธุรการ - 1 1  
9 นักการภารโรง - 1 1  
รวมทั้งสิ้น  20 50  70   

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.