^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

for dept
rueanruthai

นางรื่นฤทัย  วิชกูล

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

oranut pornpanna no photo 1

นางอรนุช  พัดเย็นชื่น

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรพรรณา  โปรยานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพฤติพร  วรรณจงคำ

ครูชำนาญการ

rungnapha no photo 1  no photo 1

นางสาวรุ่งนภา โรจนไพฑูรย์

ครูชำนาญการ

นางสาวฆนาการ  ศิริแก้ว

ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร  หนูขาว 

ครูผู้ช่วย

   no photo 1  
 

 นางสาวเพ็ญพักตร์ ฉวีวงค์

ครูผู้ช่วย

 

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.