กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

for dept
rueanruthai

นางรื่นฤทัย  วิชกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระ

oranut pornpanna no photo 1
นางอรนุช พัดเย็นชื่น

นางสาวพรพรรณา โปรยานนท์

นางพฤติพร วรรณจงคำ
rungnapha bongkot  
นางสาวรุ่งนภา โรจนไพฑูรย์ นางสาวบงกช จันทร์สุข