กลุ่มสาระสุขศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

health dept
  walai  
 

นางสาววลัย  ศรีสุข

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
thipwan rabeab no photo 1

นางทิพย์วรรณ  วงษา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางระเบียบ  จินตอารี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชินวุฒิ เถลิงพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

no photo 1  no photo 1  

 นางอัญชลี  แซ่โง้ว

ครู

 นายวิษกร ภูมีคง

ครูผู้ช่วย