กลุ่มสาระสุขศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

health dept
  walai  
 

นางสาววลัย  ศรีสุข

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
rabeab chinnawut aunchalee

นางระเบียบ  จินตอารี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชินวุฒิ เถลิงพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชลี  แซ่โง้ว

ครู

 visakorn

surat

 

นายวิษกร ภูมีคง

ครูผู้ช่วย 

 นายสุรัตน์  คราวกลาง

ครูผู้ช่วย