กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   math dept
  sathaporn  
 

นายสถาพร วิชกูล

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
pattarawadee patcharee supawan

นางภัทรวดี โพธิ์ทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรี  อุตถา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ

ครูชำนาญการ

prapa natthasakchai setthawut

นางสาวประภา  สว่างจิตต์

ครูชำนาญการ

นายณัฏฐ์ศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์

ครูชำนาญการ

นายเสฎฐวุฒิ ไกรศรี

ครู

sunanta tunyaporn  

นางสาวสุนันทา สุขกาย

ครูผู้ช่วย

นางสาวธันยาพร สมแหงม

ครูผู้ช่วย