กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   math dept
  sathaporn  
 

นายสถาพร วิชกูล

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
pattarawadee patcharee1 supawan

นางภัทรวดี โพธิ์ทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรี  อุตถา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ

ครูชำนาญการ

no photo 1 no photo 1  no photo 1

นางสาวประภา  สว่างจิตต์

ครูชำนาญการ

นายณัฏฐ์ศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์

ครูชำนาญการ

 นายเสฎฐวุฒิ ไกรศรี

ครู

no photo 1 no photo 1  

นางสาวสุนันทา สุขกาย

ครูผู้ช่วย

นางสาวธันยาพร สมแหงม

ครูผู้ช่วย