กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 science dept
  supot  
 

นายสุพจน์  ฐิตธรรมโม

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
bunchai naruemon sutin

นายบุญชัย  รัตนมโนพร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนฤมล  ติยะวิสุทธิ์ศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุทิน  แหยมตั้ง

ครูชำนาญการพิเศษ

sukonthip sunatthawan chalitta

นางสาวสุคนทิพย์ ทองตา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุณัฐวรรณ  พรหมภักดี

ครูชำนาญการ

นางสาวชลิตตา  เคล้าจันทร์

ครูชำนาญการ

subin amara krittiga

นายสุบิน  สุขเดช

ครูชำนาญการ

นางสาวอมรา  มารศรี

ครู

นางสาวกฤติกา  เจียรนัย

ครูผู้ช่วย

  warangkana  
  นางสาววรางคณา พรหมน้ำดำ