กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

social dept   
 
 

 

 

salisa

นางศลิษา  สิงห์โตทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
supattra darunee2 petay
นางสุภัทรา ธรรมานุสาร นางดรุณี ศรีพินิจ นายเพทาย นิ่มนวล
no photo 1    
นายธีรวิทย์  เกษี