กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

social dept   
  no photo 1  
 

นายธีรวิทย์  เกษี

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
salisa supattra petay

นางศลิษา สิงห์โตทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัทรา  ธรรมานุสาร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเพทาย นิ่มนวล

ครูชำนาญการพิเศษ

chalauy  no photo 1  no photo 1

นางฉลวย  ประวุฒิ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพร  พวงมาลัย

ครู 

 นางสาวพุทธรักษ์ รัตนเพชร

ครูผู้ช่วย

no photo 1 no photo 1  

นายจตุภูมิ กุลาสา

ครูผู้ช่วย

นางสาวประภาศิริ อ่วมสุข

ครูผู้ช่วย