^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

thai dept
patcharin
นางพัชรินทร์ จึงสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
pattaraporn arunee natchayada
นางภัทรภร สุวรรณจรัส นางอรุณี ศิริวรรณ นางณัฏฐ์ชญาดา แวววุฒินันท์
darunee aranya wijit
นางดรุณี เมษสุวรรณกุล นางอรัญญา เพ็ชรสังข์ นางวิจิต นิ่มนวล
  kamchai  
  นายกำชัย เสนากิจ  

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.