^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

thai dept
arunee
นางอรุณี  ศิริวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
kessarin pattaraporn wijit
นางเกษริน  ภัคธนกุล นางภัทรภร สุวรรณจรัส นางวิจิต นิ่มนวล
aranya kamchai  
นางอรัญญา เพ็ชรสังข์ นายกำชัย  เสนากิจ  
     
     

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.