^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

thai dept
arunee

นางอรุณี  ศิริวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

wijit pattaraporn arunya

นางวิจิต นิ่มนวล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทรภร สุวรรณจรัส

ครูชำนาญการ

นางอรัญญา เพ็ชรสังข์

ครูชำนาญการ

kumchai pornpimol anuphong

นายกำชัย  เสนากิจ

ครูชำนาญการ

นางสาวพรพิมล  ถิ่นมานัด 

ครูผู้ช่วย

 นายอนุพงศ์  ปวงสุข
ครูผู้ช่วย
chairat pirawan  

 นายชัยรัตน์  ประภัศรางค์

ครูผู้ช่วย

  นางสาวพิราวรรณ สารสุข

ครูผู้ช่วย

 

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.