^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

thai dept
arunee

นางอรุณี  ศิริวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

kessarin wijit pattaraporn

นางเกษริน  ภัคธนกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทรภร สุวรรณจรัส

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิจิต นิ่มนวล

ครูชำนาญการ

aranya kamchai no photo 1 

นางอรัญญา เพ็ชรสังข์

ครูชำนาญการ

นายกำชัย  เสนากิจ

ครูชำนาญการ

นางสาวพรพิมล  ถิ่นมานัด 

ครูผู้ช่วย

 no photo 1  no photo 1  no photo 1

 นายอนุพงศ์  ปวงสุข

ครูผู้ช่วย

 นายชัยรัตน์  ประภัศรางค์

ครูผู้ช่วย

 นางสาวพิราวรรณ สารสุข

ครูผู้ช่วย

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.