^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

social dept   
  no photo 1  
 

นายธีรวิทย์  เกษี

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
salisa supattra petay

นางศลิษา สิงห์โตทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัทรา  ธรรมานุสาร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเพทาย นิ่มนวล

ครูชำนาญการพิเศษ

chalauy  no photo 1  no photo 1

นางฉลวย  ประวุฒิ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพร  พวงมาลัย

ครู 

 นางสาวพุทธรักษ์ รัตนเพชร

ครูผู้ช่วย

no photo 1 no photo 1  

นายจตุภูมิ กุลาสา

ครูผู้ช่วย

นางสาวประภาศิริ อ่วมสุข

ครูผู้ช่วย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

health dept
  walai  
 

นางสาววลัย  ศรีสุข

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
thipwan rabeab no photo 1

นางทิพย์วรรณ  วงษา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางระเบียบ  จินตอารี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชินวุฒิ เถลิงพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

no photo 1  no photo 1  

 นางอัญชลี  แซ่โง้ว

ครู

 นายวิษกร ภูมีคง

ครูผู้ช่วย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 vocation dept
  angsana  
 

นางสาวอังสนา  โพธิ์ยา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
sutin sombut pakapon

นางสุทิน  พากเพียร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมบัติ คงใหญ่

ครูชำนาญการพิเศษ

นายภคะภณ  แหยมตั้ง

ครูชำนาญการพิเศษ

chompoonut sunisa pradit

นางสาวชมพูนุท  บุญรอต

ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิษา  นามเกิด

ครูชำนาญการ

นายประดิษฐ์  เย็นสบาย

ครู

no photo 1 no photo 1 no photo 1

นางสาวฐิติยา ศุภษร

ครูผู้ช่วย

นางสาวปรีญาพร ปิ่นอำคา

ครูผู้ช่วย

นายพิทักษ์ คำยศ

ครูผู้ช่วย

no photo 1 no photo 1  

นายศาศวัต เจียรนัย

ครูผู้ช่วย

นายวิวัฒน์ กรีรัมย์

ครูผู้ช่วย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

art dept
  no photo 1  
 

นางสาวนิสา  โตบรรเลง

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
no photo 1 wanwisa  no photo 1

นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสา แสนคำ   

ครูชำนาญการพิเศษ  

ว่าที่ร้อยตรีนริส มากดำ

ครูผู้ช่วย 

  no photo 1  
 

นางพิมพ์นภัสสรา ธีรนิติพันธ์

ครูผู้ช่วย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   math dept
  sathaporn  
 

นายสถาพร วิชกูล

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
pattarawadee patcharee1 supawan

นางภัทรวดี โพธิ์ทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรี  อุตถา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ

ครูชำนาญการ

no photo 1 no photo 1  no photo 1

นางสาวประภา  สว่างจิตต์

ครูชำนาญการ

นายณัฏฐ์ศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์

ครูชำนาญการ

 นายเสฎฐวุฒิ ไกรศรี

ครู

no photo 1 no photo 1  

นางสาวสุนันทา สุขกาย

ครูผู้ช่วย

นางสาวธันยาพร สมแหงม

ครูผู้ช่วย

 

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.