กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 vocation dept
  angsana  
 

นางสาวอังสนา  โพธิ์ยา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
sutin sombut pakapon

นางสุทิน  พากเพียร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมบัติ คงใหญ่

ครูชำนาญการพิเศษ

นายภคะภณ  แหยมตั้ง

ครูชำนาญการพิเศษ

chompoonut sunisa pradit

นางสาวชมพูนุท  บุญรอต

ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิษา  นามเกิด

ครูชำนาญการ

นายประดิษฐ์  เย็นสบาย

ครู

no photo 1 no photo 1 no photo 1

นางสาวฐิติยา ศุภษร

ครูผู้ช่วย

นางสาวปรีญาพร ปิ่นอำคา

ครูผู้ช่วย

นายพิทักษ์ คำยศ

ครูผู้ช่วย

no photo 1 no photo 1  

นายศาศวัต เจียรนัย

ครูผู้ช่วย

นายวิวัฒน์ กรีรัมย์

ครูผู้ช่วย