กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 vocation dept
  chompoonut  
 

นางสาวชมพูนุท  บุญรอต
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
niwat sombut sutin
นายนิวัฒน์  ปรีชารัตน์ นายสมบัติ คงใหญ่ นางสุทิน พากเพียร
pakapon angsana sunisa
นายภคะภณ แหยมตั้ง นางสาวอังสนา โพธิ์ยา นางสาวสุนิสา นามเกิด
pradit  
นายประดิษฐ์ เย็นสบาย