กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 vocation dept
  angsana  
 

นางสาวอังสนา  โพธิ์ยา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
sutin sombat pakapon

นางสุทิน  พากเพียร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมบัติ คงใหญ่

ครูชำนาญการพิเศษ

นายภคะภณ  แหยมตั้ง

ครูชำนาญการพิเศษ

chompoonut sunisa pradit

นางสาวชมพูนุท  บุญรอต

ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิษา  นามเกิด

ครูชำนาญการ

นายประดิษฐ์  เย็นสบาย

ครู

thitiya preeyaporn pitak

นางสาวฐิติยา ศุภษร

ครูผู้ช่วย

นางสาวปรีญาพร ปิ่นอำคา

ครูผู้ช่วย

นายพิทักษ์ คำยศ

ครูผู้ช่วย

sasawat wiwat  

นายศาศวัต เจียรนัย

ครูผู้ช่วย

นายวิวัฒน์ กรีรัมย์

ครูผู้ช่วย